Privacy beleid

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Doeleinden van de gegevensverwerking

Privacyverklaring van ZieJou

Kerkweg 11, 4321 AB Kerkwerve / KvK 83448403

ZieJou informeert  u met deze verklaring over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van ZieJou is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn, recht en inkomen.
ZieJou verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan met en uitvoeren van overeenkomsten met ZieJou. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van ZieJou te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

ZieJou mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat ZieJou u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal ZieJou de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. ZieJou controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat ZieJou geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. ZieJou informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

 ZieJou houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.
Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van ZieJou.
Op de website van ZieJou worden geen cookies opgeslagen.

 Verkrijging van gegevens

 ZieJou verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • U geeft de gegevens zelf aan ZieJou;
  • ZieJou krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • U heeft contactgegevens ingevuld op de website;
  • ZieJou heeft openbare bronnen geraadpleegd;

 Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
  • ZieJou aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
  • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

ZieJou kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

Bewaartermijnen

ZieJou heeft verschillende bewaartermijnen welke aanvangen na beëindiging van overeenkomst van opdracht met ZieJou voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

  • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst  – 1 jaar
  • Bijzondere gegevens – 1 jaar
  • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie – 7 jaar

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert ZieJou uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht ZieJou zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

Beveiligingsniveau

ZieJou beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ZieJou. De contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZieJou en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ZieJou een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@zie-jou.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
ZieJou wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier

Aanpassen privacy verklaring

ZieJou heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.zie-jou.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens ZieJou

Heb u vragen of verzoeken, stuurt u deze dan naar:

ZieJou

Betty Lefrandt
Kerkweg 11
4321 AB Kerkwerve
KvK: 83448403
info@zie-jou.nl

Skip to content